ข้อมูลบริการ ที่ต้องการสมัคร

กรุณาเลือกบริการที่ต้องการ ส่วนไหนที่ไม่ต้องการสามารถปล่อยว่างไว้ได้
Username :
* ต้องเป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 4-10 ตัวอักษร เท่านั้น
  Password :
* ต้องเป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 4-10 ตัวอักษร เท่านั้น
วิทยุออนไลน์ :   ระยะเวลา
Auto DJ :   ระยะเวลา
Video Streaming :   ระยะเวลา
Web Hosting :   ระยะเวลา
จดชื่อ Domain Name :
* กรอกข้อมูลช่องในนี้กรณีต้องการ จด Domain name ใหม่
ค่าบริการ 350 บาทต่อปี มิฉนั้นสามารถปล่อยว่างไว้ได้
* ตัวอย่าง abcdefg.com
  ระยะเวลา

ข้อมูลผู้ขอเปิดใช้บริการ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
ชื่อ :
* ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีต้องการจด Domain Name
  นามสกุล :
* ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีต้องการจด Domain Name
เบอร์โทรฯ :
* ตัวอย่าง 0810000000
  Email :
* ตัวอย่าง abcde@gmail.com
ที่อยู่ :
* ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีต้องการจด Domain Name
  หมายเหตุ :
*หากไม่มี ไม่จำเป็นต้องกรอก